هیات بقیه اله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ