هیات بقیه الله شهرستان میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ