هدیۀ ویژه به یاد شهید آیت‌الله نمر | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ