نماز و یاد خدا | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ