نماز اول وقت | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ