نقطۀ آغاز خرابی یک آدم مؤمن کجاست؟ | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ