مردی که کمک خواست. | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ