مراسم فاطمیه 96 در میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ