مراسم دهه ی اول فاطمیه 97 در هیئت بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ