عهد و پیمان | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ