شعر از شاعر اهل شهیدیه | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ