شعری زیبا در مورد حملات تروریستی تهران | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ