سوالات خدا از بندگان | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ