سوالاتی که خدا از انسان نمیپرسد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ