سخنرانی حجه الاسلام مروتی | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ