دعای جوشن کبیر | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ