درخواست از خدا | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ