حکایت زیبا از علامه جعفری | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ