حضور گروه های نمایشی در جشن زیر سایه خورشید | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ