حاج مهدی اکبری در هیات بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ