حاج محمد رضا بذری در هیات بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ