حاج محمد رضا بذری در مسجد امام شهیدیه میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ