حاج سید مهدی میرداماد در هیات بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ