جامانده از کربلا | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ