تاریخچه کشتار در مراسم حج | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ