اعلام مراسم ماه مبار ک رمضان هیات بقیه الله میبد | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ