اجرای گروه موسیقی در جشن زیر سایه خورشید | ـــــــــــــــــــــــ یاس نیلی ـــــــــــــــــــــــ