شب اول محرم الحرام 1443

تصاویر مراسم

صوت های مراسم

سخنرانی

روضه

زمینه:دوباره مشکی میپوشی

واحدسنگین:یه کوچه گرد غریب و تنها

واحد:اهل العالم

تک:السلام یا حبیب الله