کاری از واحد سمعی بصری هیئت بقیه الله(عج) میبد

با همکاری گروه دمام زنی امام رضا(ع)

و با نوای برادر علی حکیمی