باز ظلم و ستم از حرمله ها سر زده است... و خبرها همه داغ است ولی، سر، زده است... آی ای داعشیان تیغ دو دم در کار است... و علمدار نمردَست علم در کار است... گرگها خوب بدانید ک یوسف زندَست... شیعه تا صبح قیامت ب خدا پایندَست... وای...

ادامه مطلب ...